Algemene Voorwaarden van Biertap-shop.nl, gevestigd te Achterveld en is een handelsnaam van 30 knots B.V. tevens gevestigd te Achterveld
Versie geldig vanaf 15 mei 2024

Artikel 1      Definities

 1. Biertap-shop.nl: De onderneming 30 Knots B.V., handelend onder de naam “Biertap-shop.nl”, statutair gevestigd te Achterveld, KVK-nummer 90620410.
 2. Consument: de klant van Biertap-shop.nl die handelt als natuurlijke persoon en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon tot wie Biertap-shop.nl een offerte of aanbieding richt, die bij Biertap-shop.nl een bestelling plaatst of met wie Biertap-shop.nl een overeenkomst sluit.
 4. Product: de door of namens Biertap-shop.nl op grond van een overeenkomst te leveren zaak van stoffelijke aard of dienst.

Artikel 2      Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, met inbegrip van overeenkomsten en aanbiedingen (zowel mondeling als schriftelijk), tussen Biertap-shop.nl en de klant. Tenzij hieronder anders bepaald, worden al dergelijke rechtsbetrekkingen hierna ‘overeenkomsten’ genoemd. Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet toepasselijk en binden Biertap-shop.nl niet.
 2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Biertap-shop.nl voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Biertap-shop.nl. Op verzoek zendt Biertap-shop.nl de klant een schriftelijk exemplaar.
 4. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant dat deze met de onderhavige algemene voorwaarden akkoord gaat, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk zijn verworpen door de klant.
 5. Afspraken met personeel en/of derden over de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden van Biertap-shop.nl of anderszins binden Biertap-shop.nl niet, tenzij schriftelijk door Biertap-shop.nl wordt bevestigd dat zij zich gebonden acht aan deze afspraken.
 6. Afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend toegestaan voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. De voorwaarden waarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. Een eventuele afwijking van de onderhavige voorwaarden geldt slechts voor de bij die overeenkomst specifiek bepaalde gevallen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald.
 7. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een zodanige als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, als zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluitend. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop Biertap-shop.nl om andere redenen geen beroep kan doen.
 8. In het bijzonder geldt ten opzichte van een consument als bedoeld in artikel 6:236 BW, dat een bepaling in deze voorwaarden die door vernietiging ex artikel 6:233 BW in aanmerking komt, wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk bij de vernietigde bepaling aansluit. Een nietige dan wel vernietigbare bepaling in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige algemene voorwaarden onverlet.

Artikel 3      Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. Biertap-shop.nl is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden.
 2. Biertap-shop.nl zal de gewijzigde voorwaarden tijdig bekend maken. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treedt een wijziging jegens de klant in werking zodra hem de wijziging door Biertap-shop.nl is medegedeeld.

Artikel 4      Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen op de website van Biertap-shop.nl zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld of uitdrukkelijk anders overeengekomen. Aanbiedingen van Biertap-shop.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Het enkele uitbrengen door Biertap-shop.nl van een al dan niet als offerte aangeduide prijsopgave, of soortgelijke mededeling, verplicht Biertap-shop.nl niet tot het sluiten van een overeenkomst.
 2. Mondelinge toezeggingen verbinden Biertap-shop.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Biertap-shop.nl kan niet aan de geldigheid van haar aanbieding worden gehouden indien de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, berustte op een vergissing, verschrijving of drukfout.
 4. Prijzen worden binnen de looptijd van de offerte niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 5. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door Biertap-shop.nl aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.
 6. De in de webshop van Biertap-shop.nl weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de (aanbieding) bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Biertap-shop.nl gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.
 7. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Biertap-shop.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5      Totstandkoming van een overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Biertap-shop.nl en een klant komt tot stand zodra de schriftelijke acceptatie door de klant van het vrijblijvend aanbod van Biertap-shop.nl door Biertap-shop.nl ontvangen is, en Biertap-shop.nl deze aanvaarding schriftelijk bevestigd heeft. Daarbij behoudt Biertap-shop.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken, zodat een bestelling of opdracht door Biertap-shop.nl op haalbaarheid kan worden beoordeeld. Van haalbaarheid is onder andere geen sprake als het bestelde product niet meer voorradig is.
 2. Biertap-shop.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
 3. Na totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullingen, wijzigingen of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 6      Afwijkingen

 1. Biertap-shop.nl is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: koersstijgingen, stijging van de kosten van grondstoffen, materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeid zijnde kosten, transport, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande overheidsheffingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in het algemeen, zodanige omstandigheden die met een en/of ander vergelijkbaar zijn. Indien een degelijke omstandigheid zich voordoet, is Biertap-shop.nl gerechtigd de overeengekomen prijs naar rato van de bedoelde stijging te verhogen.
 2. Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen en/of tarieven binden Biertap-shop.nl niet, tenzij die in een volgende overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk worden bevestigd.
 3. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten moeten worden gemaakt en/of extra risico’s aanwezig zijn, zal Biertap-shop.nl een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening mogen brengen, evenredig aan deze extra kosten en extra risico’s.

Artikel 7      Levering

 1. Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Biertap-shop.nl gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.
 2. Slechts indien partijen dit uitdrukkelijk overeenkomen verzorgt Biertap-shop.nl het transport van de producten. In dat geval zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.
 3. In het geval de koper een consument is, zal Biertap-shop.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument hierover binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht. Biertap-shop.nl is dan pas in verzuim als de consument Biertap-shop.nl na het verstrijken van de levertermijn in gebreke stelt en daarbij een redelijke termijn voor levering stelt en levering niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt.
 4. Goederen gelden als geleverd, zodra Biertap-shop.nl de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij Biertap-shop.nl of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.
 5. In het geval partijen overeenkomen dat Biertap-shop.nl het transport van de producten verzorgt, zal aan de leveringsplicht van Biertap-shop.nl zijn voldaan zodra de door Biertap-shop.nl geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 6. De klant is verplicht de producten af te nemen op het moment dat Biertap-shop.nl deze levert. Indien de klant de levering weigert of nalatig is met het geven van de voor levering benodigde informatie of instructies of de levering anderszins wordt vertraagd of onmogelijk is door factoren die voor rekening en risico van de klant komen, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim en moet hij de daaruit voor Biertap-shop.nl voortvloeiende schade vergoeden, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, vervoer- en opslagkosten.
 7. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Biertap-shop.nl steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Alle op de website van Biertap-shop.nl genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 8      Controle op leeftijd klant

 1. Biertap-shop.nl zal bij levering van de bestelling van alcoholische dranken aan een klant om legitimatie vragen, indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt geleverd. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart.
 2. De leeftijdscontrole geldt in elk geval indien degene die de producten namens Biertap-shop.nl levert, in redelijkheid inschat dat de persoon aan wie geleverd wordt niet ouder is dan 25 jaar.
 3. Indien de persoon aan wie geleverd wordt de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is Biertap-shop.nl genoodzaakt de bestelling terug te nemen, c.q. niet af te geven. Indien de bestelling niet geleverd kan worden omdat niet vastgesteld kon worden dat aan het leeftijdsvereiste is voldaan, zullen annuleringskosten ten bedrage van 10,00 euro in rekening worden gebracht. De reden is dat Biertap-shop.nl wil ontmoedigen dat minderjarigen toch proberen bestellingen te doen.

Artikel 9      Betaling

 1. Betaling geschiedt door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening(en) die door Biertap-shop.nl op de factuur is/zijn aangegeven. Bij betaling dient het factuurnummer te worden vermeld.
 2. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur, en in de laatste plaats op de laatstelijk door Biertap-shop.nl gezonden factuur.
 3. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan één maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Biertap-shop.nl daarvoor in aanmerking komt, kan Biertap-shop.nl vooruitbetaling of betaling in termijnen vorderen. Biertap-shop.nl is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
 4. Biertap-shop.nl is gerechtigd alvorens af te leveren, met de aflevering voort te gaan, of (anderszins) te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst, voldoende zekerheid voor de stipte nakoming van de betalingsverplichtingen van de klant te bedingen. Bij ieder verzuim is de klant verplicht om voldoende zekerheden, waaronder in pandgeving, zulks ter beoordeling aan Biertap-shop.nl, te verstrekken om nakoming van de betalingsverplichtingen zeker te stellen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is. Bij ieder verzuim is de klant verplicht op eerste verzoek van Biertap-shop.nl op andere wijze voor Biertap-shop.nl genoegzame wijze aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Biertap-shop.nl is te allen tijde gerechtigd een in de hiervoor bedoelde zin door de klant voorgestelde betalingswijze te weigeren. De weigering van de klant om door Biertap-shop.nl de gevraagde zekerheidstelling te geven geeft Biertap-shop.nl het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding van eventuele door haar geleden schade.
 5. Een klacht ten aanzien van een door Biertap-shop.nl geleverd product schort de betalingsverplichting van de klant ten aanzien van dat product of andere door de klant bij Bietap.eu gekochte producten niet op.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldsanering, zullen de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar zijn.
 7. Verrekening, korting of opschorting door de klant, uit welke hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.
 8. Betaling dient door de klant te worden verricht binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur door de klant, tenzij door partijen anders is overeengekomen.

Artikel 10      Verzuim

 1. Bij overschrijding van de betalingstermijn als bedoeld in het voorgaande artikel is zonder dat een in gebreke stelling nodig is, vanaf de vervaldag een contractuele rente ad 12% per jaar verschuldigd. Indien de wettelijke rente in een bepaalde periode hoger is dan de overeengekomen contractuele rente, is voor die periode de wettelijke rente verschuldigd in plaats van de contractuele rente.
 2. Voorts is er bij overschrijding van de betalingstermijn een vergoeding verschuldigd van zowel de gerechtelijke kosten als de buitengerechtelijke kosten ter inning van de vordering, zulks conform het rapport Voor Werk II, met een minimum van € 200,00, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn. Onder gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen alle kosten tot inning van de vordering, zoals (doch niet uitsluitend): deurwaarderskosten, advocaatkosten, kosten ten behoeve van conservatoire rechtsmaatregelen, voorlopige voorzieningen, proceskosten en kosten van een faillissementsaanvraag.

Artikel 11      Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van alle door Biertap-shop.nl aan de klant verkochte en geleverde zaken blijft bij Biertap-shop.nl zolang de afnemer de vorderingen van Biertap-shop.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Biertap-shop.nl wegens een tekortkoming in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 2. De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De klant geeft Biertap-shop.nl of een door Biertap-shop.nl aan te stellen derde onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming om, in alle gevallen waarin Biertap-shop.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Biertap-shop.nl onverwijld daarvan op de hoogte te stellen.
 5. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Biertap-shop.nl.

Artikel 12      Herroepingsrecht consument bij koop op afstand

 1. Dit artikel is slechts van toepassing op overeenkomsten die door Biertap-shop.nl op afstand met consumenten zijn gesloten.
 2. De consument heeft gedurende 14 dagen na het moment van levering het recht de koopovereenkomst ten aanzien van (een deel van) de geleverde producten zonder opgave van reden te ontbinden. De consument is gehouden om van de ontbinding binnen de termijn van 14 dagen na levering van de producten schriftelijk melding te maken bij Biertap-shop.nl. Indien de consument niet binnen de gestelde termijn schriftelijk melding maakt van de ontbinding, blijft de koopovereenkomst in stand.
 3. De consument zendt de te retourneren producten onverwijld, maar uiterlijk binnen 14 dagen en retour aan Biertap-shop.nl. De kosten voor het terugzenden van de producten komen voor rekening van de consument. Op de consument rust voorts de bewijslast ten aanzien van de tijdige terugzending van de producten, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Biertap-shop.nl heeft teruggezonden, blijft de koopovereenkomst in stand.
 4. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de producten door de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel. In dat geval blijft de koopovereenkomst in stand.
 5. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Pas op het moment waarop Biertap-shop.nl de producten in goede orde retour heeft ontvangen, gaat het risico ten aanzien van die producten over op Biertap-shop.nl.
 6. Als de consument aan zijn verplichtingen uit dit artikel heeft voldaan, draagt Biertap-shop.nl er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het orderbedrag inclusief de verzendkosten worden terug betaald. Indien een consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, echter niet de volledige bestelling retourneert, komen zowel de (eventuele) verzendkosten als de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Artikel 13      Garantie, klachten en reclamaties

 1. Biertap-shop.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties en voorts aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
 2. De garantietermijn van Biertap-shop.nl komt overeen met de fabrieksgarantie-termijn van fabrikant. Biertap-shop.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer of voor eventuele adviezen over het gebruik of de toepassing van de zaken.
 3. De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het geleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Biertap-shop.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Biertap-shop.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Biertap-shop.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming door de klant na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet het recht van de klant tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 4. Indien klachten van de klant door Biertap-shop.nl gegrond worden bevonden, zal Biertap-shop.nl naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of overgaan tot terugbetaling van het door de klant betaalde aankoopbedrag. De verplichtingen van Biertap-shop.nl zullen in geval van een gegronde klacht nooit meer inhouden dan terugbetaling van het aankoopbedrag, herstel of vervanging van het product. Als de klant Biertap-shop.nl daartoe niet in de gelegenheid stelt, vervallen zijn aanspraken. De klant heeft in elk geval geen aanspraak op terugbetaling, herstel of vervanging als hij nog niet heeft voldaan aan al zijn (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst.
 5. De klant heeft geen recht van reclamatie indien:
  1. en zolang de afnemer jegens Biertap-shop.nl in gebreke is;
  2. de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
  3. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Biertap-shop.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
  4. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 14      Overmacht

 1. Biertap-shop.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, welke die niet aan Biertap-shop.nl te wijten is, die maakt dat Biertap-shop.nl niet (tijdig) aan de verplichtingen uit een overeenkomst kan voldoen. In aanvulling op hetgeen hierover in wetgeving en jurisprudentie is bepaald, geldt als overmacht uitdrukkelijk maar niet uitsluitend:
  1. vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers,
  2. storingen in het internet, de elektriciteitstoevoer, het e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie;
  3. vervoersmoeilijkheden;
  4. werkstakingen;
  5. overheidsmaatregelen;
  6. vertragingen in de aanvoer;
  7. nalatigheden van leveranciers of fabrikanten van Biertap-shop.nl alsmede van hulppersonen;
  8. ziekte van personeel;
  9. gebreken in hulp- of transportmiddelen.
 3. Biertap-shop.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Biertap-shop.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien Biertap-shop.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15      Aansprakelijkheid

 1. Biertap-shop.nl is niet aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld van Biertap-shop.nl, door de klant te bewijzen.
 2. In geval van aansprakelijkheid is Biertap-shop.nl nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het gedeelte van het factuurbedrag (exclusief BTW) ten aanzien van het product waardoor/waarbij de schade is veroorzaakt. In geval Biertap-shop.nl voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen, met aftrek van het eigen risico.
 3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  1. bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) stagnatieschade en gederfde winst;
  2. letselschade;
  3. milieuschade.
 4. Adviezen tijdens verkoop worden door Biertap-shop.nl naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, echter zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
 5. Biertap-shop.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van wederpartij of een cliënt van wederpartij.
 6. Biertap-shop.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
 7. Biertap-shop.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door derden geleverde ondeugdelijke goederen.
 8. Biertap-shop.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken die na oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid.
 9. Biertap-shop.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die is ontstaan als gevolg van onjuist of ondeskundig gebruik van een geleverd product.
 10. Biertap-shop.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die is ontstaan aan het product, aan (toebehoren van) de klant of aan (toebehoren van) derden, terwijl er sprake was van drankgebruik door de klant of door derden aan wie de klant het product beschikbaar heeft gesteld.

Artikel 16      Gegevensbeheer

 1. Indien een klant een bestelling plaatst bij Biertap-shop.nl, dan worden de relevante gegevens opgenomen in het klantenbestand van Biertap-shop.nl. Biertap-shop.nl houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en verstrekt de gegevens van klanten niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering en de levering van de door de klant geplaatste bestelling. Zie onze Privacy Policy.
 2. Biertap-shop.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens. Biertap-shop.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies aan de klant om zichzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 17      Opschorting en ontbinding

 1. Indien de klant:
  1. enige voor hem uit een overeenkomst met Biertap-shop.nl voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of
  2. in staat van faillissement wordt verklaard, of
  3. surseánce van betaling of wettelijke schuldsanering heeft aangevraagd, of
  4. aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, of
  5. beschikt over activa of passiva waarop (gedeeltelijk)beslag wordt gelegd, of
  6. tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, of
  7. komt te overlijden, of
  8. onder curatele wordt gesteld, of
  9. op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest,
  heeft Biertap-shop.nl het recht, de (verdere) nakoming van alle verplichtingen, c.q. de uitvoering van de overeenkomst jegens de klant op te schorten of de overeenkomst(en) met wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding.
 2. Biertap-shop.nl heeft het recht zonder enige ingebrekestelling de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden ingeval de klant in strijd handelt met zijn betalingsverplichting.
 3. Indien Biertap-shop.nl niet in staat is tijdig haar verplichtingen uit overeenkomst na te komen, zal zij aan de klant daarvan onverwijld mededeling doen, onder opgave van de redelijkerwijze te verwachten periode waarmee de uitvoeringstermijn zal worden overschreden. Bij een eventuele overschrijding van een overeengekomen levertijd heeft wederpartij nimmer recht op enige schadevergoeding of ontbinding, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van opzet of grove schuld van de leidinggevende ondergeschikte van Biertap-shop.nl.
 4. Ontbinding door de klant van een met Biertap-shop.nl gesloten overeenkomst is uitgesloten, behoudens de gevallen bedoeld in artikel 12 inzake consumentenkoop op afstand.

Artikel 18      Meerdere klanten
In het geval meerdere klanten tezamen een overeenkomst met Biertap-shop.nl zijn aangegaan, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de wederpartijen, voortvloeiende uit die overeenkomst.

Artikel 19      Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op alle door Biertap-shop.nl met een klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Biertap-shop.nl en een klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland kennis, tenzij Biertap-shop.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen. Bij geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter gelden de wettelijke regels aangaande relatieve competentie.

Achterveld, mei 2024